Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona internetowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli

Komenda Powiatowa Państwowej straży Pożarnej w Nowej Soli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej PSP w Nowej Soli

Data publikacji strony internetowej: 07.12.2017
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23.09.2020.

Status pod względem zgodności
Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

 • Strona, w tym filmy na niej umieszczone nie posiadają tłumacza migowego dla osób niesłyszących lub niedosłyszących.
 • Filmy nie posiadają audiodeskrypcji, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • Strona zawiera dokumenty PDF, które są głównie skanami dokumentów.
  W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Teksty zamieszczone przed 23.09.2020 r. mogą być justowane i pisane różnej wielkości czcionką utrudniając tym samym odczytywanie ich przez konwertery tekstu stron internetowych wykorzystywane przez osoby słabowidzące lub niewidome.
 • Zdjęcia i grafiki zamieszczone przed 23.09.2020 nie posiadają opisu alternatywnego dla osób niewidomych oraz osób, które korzystają z urządzeń mobilnych.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • wersję kontrastową,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • wyróżnienie odnośników.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 23.09.2020 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wanda Bogacz.
• E-mail: bogaczw@straz.nowasol.pl
• Telefon: 68 355 92 80

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

SKARGI I ODWOŁANIA

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli
 • Adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65 A, 67-100 Nowa Sól
 • E-mail: sekretariat@straz.nowasol.pl
 • Telefon: 68 3559280

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65 A, 67-100 Nowa Sól

  Wejście do budynku dla interesantów znajduje się od ul. Piłsudskiego, ze względu na kontrolę wejść, teren obiektów komendy jest zamknięty. Zarówno na bramie wjazdowej jak i przy wejściu znajduje się kamera monitoringu wizyjnego oraz domofon na wysokości dostępnej dla osób poruszających się na wózkach. Drzwi otwierane są przez obsługę sekretariatu, po uprzednim przywołaniu przez służbę dyżurną obsługującą domofon. Obsługa osób z niepełnosprawnością ruchową odbywa się na parterze budynku komendy w sali szkoleniowej, na tym poziomie zlokalizowana jest również toaleta dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku komendy nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM), dlatego też prosimy o rozważenie możliwości przez osoby uprawnione przybycia w towarzystwie osoby przybranej.