Ćwiczenia taktyczno-bojowe pk. „Ognista pułapka”

Ćwiczenia taktyczno-bojowe pk. „Ognista pułapka”

    W dniu 21.10.2017 roku w miejscowości Żuków koło Nowego Miasteczka na terenie byłego zakładu fabryki mebli Zefam Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli zorganizowała i przeprowadziła ćwiczenia taktyczno-bojowe pk. „Ognista pułapka”.  W ćwiczeniach udział brały jednostki OSP włączone do ksrg oraz kilka wytypowanych spoza ksrg. Tematyka ćwiczeń obejmowała następujący zakres zagadnień:

  •  Organizację i prowadzenie działań ratowniczych podczas pożarów wewnętrznych – fazy rozwoju pożaru.
  •  Stosowanie systemów wentylacji nadciśnieniowej i podciśnieniowej na potrzeby działań  ratowniczych.
  •  Organizację działań gaśniczych oraz zaopatrzenia wodnego podczas dużych pożarów na obszarach leśnych.
  •  Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej.

   Głównym celem ćwiczeń było nabycie teoretycznej i praktycznej wiedzy niezbędnej do bezpiecznego i sprawnego prowadzenia działań ratowniczych podczas pożarów wewnętrznych z naciskiem na podawanie środków gaśniczych, stosowanie wentylacji a także obserwacji zjawisk towarzyszących rozprzestrzenianiu się pożaru w przestrzeniach zamkniętych. Następnym celem ćwiczeń było przypomnienie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie organizacji działań gaśniczych, w tym współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej z przedstawicielami Lasów Państwowych oraz zaopatrzenia wodnego podczas pożarów na obszarach leśnych, a także przetłaczania i przepompowywania wody do celów gaśniczych. Kolejnym bardzo ważnym elementem ćwiczeń było usystematyzowanie wiedzy z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym z nagłym zatrzymaniem krążenia, poparzonym lub urazowym.

   Biorący udział w ćwiczeniach, zorganizowanych w formie warsztatów, druhowie OSP mieli okazję naocznie zaobserwować swobodny rozwój pożaru od momentu jego zaistnienia. Zapoznać się z wewnętrznymi i zewnętrznymi jego oznakami w postaci wzrostu temperatury, promieniowania cieplnego, rozkładu produktów spalania, a także zaobserwować towarzyszące podczas gaszenia zjawiska – schładzanie strefy podsufitowej, operowanie prądami gaśniczymi oraz ich skuteczność. Ćwiczący mieli okazję również obejrzeć jak rozkłada się dym w palącym się pomieszczeniu oraz nauczyć się skutecznego oddymiania pomieszczeń przy  pomocy agregatów oddymiających obserwując efekty poszczególnych systemów wentylacji.

      Dzięki takim nowatorskim ćwiczeniom w znacznym stopniu podnosi się stan wyszkolenia ratowników, który to będzie skutkować większym profesjonalizmem podczas prowadzonych działań ratowniczych a tym samym wpłynie na poprawę bezpieczeństwa powiatu.

Opracował:
st. kpt. Sławomir Ozgowicz
Zastępca Komendanta Powiatowego
PSP w Nowej Soli